Make your own free website on Tripod.com
 

Tajuk : Kanta Nipis
Subtajuk I   :  Penumpuan dan pencapahan cahaya oleh kanta 
Subtajuk II  :  Gaambarajah sinar
Subtajuk III :  Persamaan kanta

Penumpuan dan pencapahan cahaya oleh kanta
Pembiasan cahaya ialah fenomena pembengkokan cahaya apabila merambat dari satu medium lutsinar yang berbeza ketumpatannya
Halaju dan arah cahaya berubah dalam medium yang berlainan
Pembiasan cahaya yang berlaku bagi cara perambatan dalam medium yang berlainan itunjuk dalam jadual dibawah
Hukum- hukum biasan
Hukum (II) dikenal ebagai hukum snell. Indeks biasan, n ialah indeks biasan medium kedua relatif kepada medium pertama
Bagi sinar cahaya